SK

Naša koncepcia

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH je verejnoprospešnou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa stará o múzeá, zbierky, pamätníky, galérie a tematické cesty v Dolnom Rakúsku. Je 100% dcérou spoločnosti Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (v nemeckom jazyku). Portfólio jej úloh vzniklo z požiadaviek Zastrešujúceho zväzu múzeí a zbierok v Dolnom Rakúsku,  ktorý bol založený v roku 1990 a z kultúrnych a politických cieľov spolkovej krajiny Dolné Rakúsko (v nemeckom jazyku).

Našou prácou, vysoko odborným a praktickým prístupom chceme prispievať k pozitívnemu vývoju múzejných inštitúcií v Dolnom Rakúsku.

Naše úlohy

Vedieme databázu a archív celej palety múzeí v Dolnom Rakúsku. Zameriavame sa na inventarizáciu, zlepšovanie stavu zbierkových predmetov v depozitoch, ktoré sú významné svojou kultúrnou či prírodopisnou hodnotou.

Podporujeme prepájanie múzeí a zbierok a sprostredkúvame kontakty s vedou a odborníkmi. Poskytujeme poradenstvo v odborných otázkach, ktoré sa týkajú štruktúry, úloh a prevádzky múzeí a vypracúvame pomôcky pre prácu v múzeách.

Vydávaním publikácií, príspevkov v časopisoch a organizáciou podujatí ako napr. Múzejná jar v Dolnom Rakúsku (v nemeckom jazyku) sa snažíme o to, aby sa múzeá stali súčasťou povedomia obyvateľov.

V oblasti vzdelávania organizujeme podujatia, certifikované kurzy a semináre venované múzejnej praxi a múzejnej pedagogike, ale aj v odboroch ako sú pomníky a pamätníky, regionálny a vlastivedný výskum či národopis/európska etnológia.

Naše cieľové skupiny

Keďže sme vzdelávacou inštitúciou, dokážeme osloviť zamestnancov múzeí, rôzne vekové skupiny záujemcov o prácu v múzeu a múzejnú pedagogiku, regionálny výskum, pamätníky a manipuláciu so zbierkovými predmetmi. 

Keďže sme pracoviskom, ktoré zabezpečuje služby, poskytujeme poradenstvo hlavne dobrovoľníkom v kultúre, ale aj verejným či súkromným zriaďovateľom múzeí. Informujeme publikum, ktoré sa zaujíma o kultúru a médiá o osobitostiach a aktivitách na múzejnej scéne.

Keďže sme pracoviskom, ktoré zabezpečuje dokumentáciu, vedieme archív pre vedu a výskum, ale aj pre nasledujúce generácie. Sme styčným pracoviskom pre krajinskú správu a kultúrne inštitúcie v Dolnom Rakúsku.

Naše silné stránky

Našimi silnými stránkami sú odborné vedomosti na vysokej úrovni, rozsiahle poznatky o vývoji v múzeách a dobré prepojenie s odbornou praxou.

Naším cieľom v oblasti vzdelávania je zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pre malé skupiny záujemcov, ktoré sa zameriava na prax a potreby. Vysokú úroveň našej širokej ponuky zaručujú kvalifikovaní lektori priamo z praxe a aktuálne témy.