SK

Ochrana údajov

Všeobecné informácie

Sme radi, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Téma ochrany údajov je veľmi dôležitá z hľadiska našej obchodnej činnosti.

Užívanie webových stránok spoločnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH je v zásade možné bez akéhokoľvek uvedenia osobných údajov. Pokiaľ by dotknutá osoba chcela využiť osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom webovej stránky, je potrebné spracúvanie osobných údajov. Ak je potrebné spracúvanie osobných údajov a neexistuje za týmto účelom zákonný alebo zmluvný základ, sme povinní zabezpečiť si súhlas dotknutej osoby. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako sú meno, adresa, elektronické kontaktné údaje, údaje o narodení, pohlavie, údaje o povolaní, číslo sociálneho poistenia, akademické hodnosti, telefónne čísla alebo čísla účtu, prebieha pri zohľadnení náležitostí Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, ktoré sú platné pre našu spoločnosť a sú špecifické pre krajinu (Zákon o ochrane údajov – DSG, Zákon o telekomunikáciách – TKG 2003, Zákon o ochrane spotrebiteľa -  KSchG 1979). Pomocou tohto vyhlásenia by sme Vás chceli informovať o druhu, účele a rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame  a poučiť dotknuté osoby o ich právach.
 

Informácie podľa čl. 13 resp. čl. 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

1. Názov a adresa prevádzkovateľa:

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
Telefón: +43 2742 90666-6116, Telefax: +43 2742 90666-6119
Webové sídlo: www.noemuseen.at
E-Mail: office@noemuseen.at


2. Meno a adresa vedúceho projektu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH:

Petra Steurer
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
Telefón: +43 2742 90666-6129
E-Mail: datenschutz@noemuseen.at

3. Meno a adresa zodpovednej osoby za spoločnosť:

Mag.a Birgit Lüdemann
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
Phone: +43 2742 90666-6148
E-Mail: datenschutz@kulturregionnoe.at 

 

4. Účel spracúvania

Naša spoločnosť užíva Vaše osobné údaje na rôzne obchodné účely a v súlade s rôznymi právnymi základmi (poskytovanie finančných príspevkov, zasielanie informačných materiálov, atď....). Ďalej užívame Vaše osobné údaje na plnenie zmlúv, ktoré sme s Vami uzatvorili, na poskytnutie našich služieb a na plnenie našich zákonných povinností.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej stránky (napríklad v prihlasovacích formulároch pre leták s novinkami alebo podujatia), sa spracúvajú iba za účelom korešpondencie s Vami resp. iba za účelom, na ktorý ste nám poskytli svoje údaje. Okrem toho sa môžu tieto údaje použiť na informovanie o novinkách celej verejnoprospešnej skupiny podnikov Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (Volkskultur Niederösterreich GmbH, Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH, NÖ Kreativ GmbH, Weinviertler Museumsdorf Niedersulz GmbH, Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, BhW GmbH). Z tohto dôvodu existuje podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a podľa bodu preambuly 48 veta 1 uvedeného nariadenia oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely.

Súhlas na užívanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek písomne odvolať bez uvedenia dôvodov. Spracúvanie údajov ostáva zákonné až do okamihu prijatia prípadného odvolania.

Účel spracúvania Vašich osobných údajov Vám oznámime hneď pri zisťovaní údajov na našich webových stránkach.

Pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť, bude Vaše údaje užívať výlučne naša spoločnosť a naši sprostredkovatelia (napr. tlačiarne, poskytovatelia internetových služieb) na zabezpečenie služieb, ktoré Vám poskytujeme. Údaje sa nebudú zasielať externým tretím osobám.
 

5. Kategórie osobných údajov

V prípade udelenia súhlasu s užívaním služieb skupiny podnikov Kultur.Region.Niederösterreich GmbH a jej dcérskych spoločností môžu dcérske spoločnosti poskytovať spoločnosti Kultur.Region.Niederösterreich GmbH ako verejnoprospešnej skupine podnikov (holding) nasledujúce osobné údaje za účelom splnenia týchto služieb a ponúk:

Mená, adresy, elektronické kontaktné údaje, údaje o narodení, pohlavie, údaje o povolaní, číslo sociálneho poistenia, akademické hodnosti.

 

Pravidelné vymazávanie osobných údajov a ich uchovávanie

Uchovávanie a doba uchovávania Vašich osobných údajov sa riadi podľa zákonných predpisov a lehôt na úschovu (napr. pre účtovníctvo podľa § 212 Podnikateľského zákonníka (UGB) : 7 rokov). Doba uchovávania Vašich osobných údajov pre poskytovanie našich služieb predstavuje 5 rokov od prvotného spracovania Vašich údajov a predlžuje sa pri každom uplatnení našich služieb o toto obdobie. Po uplynutí 5 rokov od posledného uplatnenia našich služieb sa Vaše údaje, ktoré boli na to potrebné, vymažú.

 

Práva dotknutej osoby podľa čl. 15 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a nasl.

1. Právo na potvrdenie:

Každá dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

2. Právo na prístup k údajom:

Každá osoba, ktorá je dotknutá spracúvaním osobných údajov, má právo získať od prevádzkovateľa bezplatnú informáciu o osobných údajoch, ktoré sa uchovávajú k jej osobe a kópiu tejto informácie.

Údaje musia obsahovať tieto informácie:

  • účely spracúvania
  • kategórie dotknutých osobných údajov
  • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnutné osobné údaje
  • ak je to možné, predpokladanú dobu uchovávania údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
  • existenciu práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ak chce dotknutá osoba využiť svoje právo na prístup k údajom,  treba sa písomne mailom obrátiť na príslušnú zodpovednú osobu resp. vedúceho projektu na ochranu osobných údajov našej spoločnosti resp. ohľadom otázok týkajúcich sa Kultur.Region.Niederösterreich GmbH na zodpovednú osobu za skupinu podnikov.

Na otázky zodpovieme písomne mailom alebo poštou po predložení úradného dokladu resp. jeho kópie kvôli jednoznačnému preukázaniu totožnosti dotknutej osoby. Kópia sa po zistení totožnosti okamžite vymaže. Informácie sa poskytujú podľa čl. 12 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov bezodkladne, v každom prípade však v priebehu jedného mesiaca po prijatí kompletnej požiadavky.

V súvislosti s osobnými údajmi poukazujeme dodatočne na Vaše právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

Vaše požiadavky v tejto súvislosti zasielajte prosím písomne mailom na adresu:
datenschutz@noemuseen.at

Kvôli sťažnostiam na dozornom orgáne sa môžete obrátiť priamo na rakúsky orgán na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje sa nebudú prenášať príjemcom v tretích krajinách mimo EÚ a ani medzinárodnej organizácii. Neexistuje automatizované rozhodovanie (profilovanie).

 

Ochrana osobných údajov pri žiadostiach o prijatie

1. Výberové konanie

Prevádzkovateľ zisťuje a spracúva osobné údaje uchádzačov na základe výberového konania. Toto spracúvanie môže prebiehať poštou alebo elektronicky. Ak bude výsledkom výberového konania zmluvný vzťah, budú sa spracúvať potrebné osobné údaje podľa uvedených zákonných základov a podľa pracovno-právnych predpisov. Ak nebude uzatvorený pracovný pomer v rámci skupiny podnikov na základe výberového konania, všetky údaje sa v priebehu deviatich mesiacov po oznámení zamietnutia automaticky vymažú, pokiaľ vymazaniu nebránia iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie (napríklad na odvrátenie pracovno-právnych nárokov) alebo pokiaľ neexistuje výslovný súhlas uchádzačov na ďalšie spracúvanie a uchovávanie ich konkrétnych údajov.

 

2. Iniciatívne žiadosti o prijatie

Iniciatívne žiadosti o prijatie, ktoré neobsahujú výslovný písomný súhlas uchádzača, že osobné údaje sa môžu spracúvať v zmysle ustanovení práva o ochrane osobných údajov a evidovať po dobu deviatich mesiacov, nemožno na základe práva o ochrane osobných údajov ďalej uchovávať a evidovať. 

Prevádzkovateľ v tomto prípade zašle uchádzačom, ktorí zaslali iniciatívnu žiadosť, list a vyzve ich, aby poskytli výslovný písomný súhlas. Ak takéto vyhlásenie o povolení nebude doručené prevádzkovateľovi v priebehu dvoch týždňov od dátumu, kedy bol vystavený tento list, nemožno takúto iniciatívnu žiadosť evidovať, keďže chýba výslovné a zákonne nevyhnutné vyhlásenie o súhlase a po uplynutí týchto dvoch týždňov sa vymaže. 

Ak bude pri iniciatívnych žiadostiach poskytnutý výslovný písomný súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov uchádzača, budú sa tieto údaje evidovať deväť mesiacov od prijatia tohto súhlasu. Po uplynutí deviatich mesiacov sa údaje a žiadosť v každom prípade vymažú.

 

Cookies

Webové stránky spoločnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH používajú tzv. cookies, ktoré optimalizujú informácie a ponuky na našich webových stránkach a ich fungovanie. Potrebné cookies pomáhajú využívať webovú stránku v plnom funkčnom rozsahu tým, že umožňujú základné funkcie ako navigáciu alebo prístup k chráneným častiam webovej stránky.

Každá dotknutá osoba môže zablokovať spustenie cookies na webových stránkach Museumsmanagement Niederösterreich GmbH pomocou príslušných nastavení v daných internetových prehliadačoch a tým ich zablokovať natrvalo. V takom prípade sa nebudú dať využívať určité funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

 

Google Analytics

Webové stránky Museumsmanagement Niederösterreich GmbH používajú Google Analytics. Jedná sa o službu Google Inc. na analýzu webovej stránky. Na umožnenie analýzy užívania webovej stránky zo strany našich užívateľov sa používajú cookies. Uchovávajú sa napríklad údaje ako čas prístupu, miesto prístupu na našu webovú stránku a frekvencia návštev zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovatelia zodpovední za spracúvanie údajov používajú na analýzu pomocou Google Analytics dodatok „_gat._anonymizeIP“. Pomocou tohto dodatku sa skrátia a anonymizujú IP adresy dotknutých osôb, ak bol prístup na stránku z členského štátu Európskej únie alebo zo zmluvnej krajiny Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Ako je uvedené hore, môžete zablokovať cookies, v tomto prípade však nebudú k dispozícii všetky funkcie webových stránok.

Autorské právo

Všetky obsahy (texty, logá, programové kódy, obsahy databáz atď.) sú chránené autorským právom. Akékoľvek používanie je prípustné iba s výslovným povolením.

Porušenie

Pri porušení autorských práv si vyhradzujeme právne kroky.

Práva k fotografiám

Práva k fotografiám vlastnia príslušné inštitúcie resp. fotografi, ako je uvedené v hoverboxe pri fotografiách. Nie je povolené sťahovanie a ďalšie používanie fotografií.

Ručenie

Neručíme za obsahy a informácie na tejto webovej stránke. Vydavateľ tejto webovej stránky sa nestotožňuje s obsahmi externých webových stránok (odkazy) a nepreberá za ne ručenie. V čase umiestnenia odkazov na externých webových stránkach sa na nich nenachádzali nelegálne údaje. Priebežná kontrola týchto odkazov však v redakcii nie je možná. Platí ručenie za odkazy podľa Zákona o elektronickom obchode (ECG) v Rakúsku.

Odkazy

Odkazy sme na tejto webovej stránke umiestnili zámerne a nevyžadujú si výslovné povolenie až do okamihu odvolania. Sťahovanie jednotlivých obsahov alebo stránok do externých polí je zakázané.