CS

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

 

Všeobecné informace

Těší nás, že se zajímáte o naši společnost. Právě v našem oboru činnosti přikládáme ochraně údajů velký význam.

Internetové stránky společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH lze využívat bez zadávání osobních údajů. Má-li subjekt údajů zájem o nadstandardní služby poskytované prostřednictvím internetových stránek, bude eventuálně potřebné zpracovávat osobní údaje. Je-li potřebné osobní údaje zpracovávat a neexistují-li pro toto zpracování zákonná nebo smluvní ustanovení, jsme povinni si vyžádat souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, elektronický kontakt, údaje o narození, pohlaví a profesi, číslo sociálního pojištění, akademické tituly, telefonní čísla, čísla bankovních účtů, probíhá v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nařízení EU 216/679, a v souladu s platnými ustanoveními na ochranu údajů (rakouský zákon o ochraně údajů DSG, rakouský zákon o telekomunikacích TKG 2003, zákon o ochraně spotřebitelů KSchG 1979). Toto prohlášení má informovat o tom, jakým způsobem, k jakému účelu a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje a zároveň poskytovat informace subjektům údajů o jejich právech.

Informace podle článku 13 a 14 GDPR EU

1. Jméno a adresa správce:

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
telefon: +43 2742 90666-6116, Telefax: +43 2742 90666-6119
webová stránka: www.noemuseen.at
e-mail: office@noemuseen.at

2. Jméno a adresa projektového vedoucího společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH zodpovědného za ochranu údajů:

Petra Steurer
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
telefon: +43 2742 90666-6129
e-mail: datenschutz@noemuseen.at

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů skupiny Kultur.Region.Niederösterreich GmbH:

Mag.a Birgit Lüdemann
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
Phone: +43 2742 90666-6148
e-mail: datenschutz@kulturregionnoe.at

3. Účel zpracování

Naše společnost používá osobní údaje k různým obchodním účelům a v souladu s rozličnými právními nařízeními (vyřizování dotací, zasílání informačních podkladů atd.). Dále používáme osobní údaje k tomu, abychom naplňovali smlouvy uzavřené se subjekty údajů, poskytovali jim služby a plnili zákonné úkoly.

Osobní údaje, jež jste nám sdělili prostřednictvím webové stránky (např. při vyplňování objednávky v newsletteru anebo při přihlašování na akce) jsou využívány pouze pro korespondenci s vámi anebo k účelům, pro které jste nám svá data poskytli. Kromě toho smí být tyto údaje používány k tomu, abychom vás informovali o novinkách celé veřejně prospěšné podnikové skupiny Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (Volkskultur Niederösterreich GmbH, Musik und Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, NÖ Kreativ GmbH, Weinviertler Museumsdorf Niedersulz GmbH, Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, BhW GmbH). Z tohoto důvodu existuje podle článku 6 odst. 1 GDPR a odůvodnění 48, věta 1 GDPR oprávněný zájem na předávání osobních údajů v rámci podnikové skupiny k interním správním účelům.

Souhlas s použitím osobních údajů k těmto účelům můžete kdykoliv písemně odvolat bez udání důvodů. Zpracování dat je zákonné až do doručení případného odvolání.

Účel zpracování osobních údajů vám bude sdělen přímo při shromažďování údajů na webové stránce.

Pokud si to nevyžádá zákonná povinnost, používá vaše osobní údaje pouze naše společnost a naši zpracovatelé (např. tiskárny, poskytovatelé internetových služeb) při kontaktu s vámi. V žádném případě je nepředáváme třetím osobám.

4. Kategorie osobních údajů

Poskytnete-li souhlas s využíváním služeb skupiny Kultur.Region.Niederösterreich GmbH a jejích dceřiných podniků, mohou dceřiné podniky za účelem plnění těchto služeb a nabídek předávat veřejně prospěšné podnikové skupině (holdingu) Kultur.Region.Niederösterreich GmbH následující kategorie osobních údajů: 

Jméno, adresa, elektronické kontaktní údaje, údaje o narození, pohlaví, profesi, číslo sociálního pojištění, akademické tituly.

Rutinní vymazávání osobních údajů a ukládání dat

Uchovávání a doba uchování vašich osobních údajů se řídí podle zákonných zadání a lhůt pro uchovávání (např. pro účetnictví podle § 212 podnikového zákoníku: 7 let). Doba uchovávání osobních dat pro poskytování služeb činí 5 let od prvního zpracování dat a prodlužuje se při každém využití služeb o tuto dobu. Po uplynutí 5 let od posledního využití služeb budou údaje k tomu potřebné vymazány.

Práva subjektu údajů podle čl. 15 GDPR a násl.

1. Právo na potvrzení:

Každý subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

2. Právo na informace o osobních údajích:

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo získat od správce bezplatnou informaci o ukládaných osobních údajích, jež se ho týkají, a také kopii zpracovávaných osobních údajů.

Informace musí obsahovat následující:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • právo požadovat opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

Chcete-li jako subjekt údajů uplatnit své právo na informace, obraťte se prosím písemně e-mailem na příslušného pověřence pro ochranu údajů respektive na projektového vedoucího zodpovědného za ochranu údajů v podniku, anebo máte-li dotazy ohledně společnosti Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, na pověřence pro ochranu údajů skupiny.

Na žádosti odpovídáme výhradně písemně e-mailem nebo poštou, po předložení úředního průkazu totožnosti či jeho kopie k jednoznačnému určení identity subjektu údajů. Po zjištění identity kopii ihned vymažeme. Poskytování informací se provádí podle čl. 12 GDPR bez odkladu, každopádně ale během měsíce od doručení úplné žádosti.

Ohledně osobních údajů dále upozorňujeme na vaše právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, znepřístupnění, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Takové žádosti prosím adresujte písemně e-mailem na datenschutz@noemuseen.at.

Chcete-li podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, obraťte se přímo na rakouský úřad pro ochranu údajů.

Data nebudou zasílána adresátům ve třetích státech mimo EU ani mezinárodním organizacím. Nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (profilování).

Ochrana údajů u žádostí o místo

1. Postup při vyřizování žádostí o místo

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů na základě postupu při vyřizování žádostí o místo. Zpracování může být vyřizováno poštou nebo elektronicky. Vyústí-li žádost o místo v uzavření smluvního vztahu, budou potřebné osobní údaje zpracovány podle zmíněných zákonných nařízení a podle pracovněprávních předpisů. Nevzejde-li z žádosti pracovní poměr v podnikové skupině, budou veškeré údaje automaticky vymazány po uplynutí devíti měsíců po zveřejnění zamítavého rozhodnutí, pokud proti výmazu nehovoří jiné oprávněné zájmy správce zodpovědného za zpracování (např. za účelem odvrácení pracovněprávních nároků) anebo pokud žadatel nevydal výslovný souhlas s dalším zpracováním a uložením konkrétních údajů.

2. Iniciativní žádosti o místo

Iniciativní žádosti o místo, které neobsahují výslovný písemný souhlas žadatele, že osobní údaje ve smyslu ustanovení práva na ochranu údajů mohou být zpracovány a vedeny v evidenci po dobu devíti měsíců, nelze kvůli ochraně údajů ukládat a vést v evidenci.

V takovém případě se správce písemně obrátí na žadatele a předloží mu možnost poskytnout výslovný písemný souhlas. Nebude-li do dvou týdnů od tohoto dopisu správci doručeno souhlasné prohlášení, kvůli chybějícímu souhlasnému prohlášení správce nemůže iniciativní žádost vést v evidenci a po uplynutí těchto dvou týdnů ji musí vymazat.

Obsahuje-li iniciativní žádost výslovný písemný souhlas se zpracováním a ukládáním osobních údajů žadatele, budou tyto údaje vedeny v evidenci po dobu devíti měsíců od doručení souhlasu. Po uplynutí devíti měsíců budou údaje i žádost každopádně vymazány.

Cookies

Webové stránky společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH využívají cookies, které optimalizují informace, nabídky a funkčnost na internetových stránkách. Díky cookies lze využívat internetové stránky v plném rozsahu, umožňují totiž základní funkce jako navigování a přístup na chráněné oblasti webové stránky.

Každý subjekt údajů může zabránit tomu, aby internetové stránky společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH umisťovaly cookies tím, že potřebným způsobem určí nastavení příslušného internetového prohlížeče a trvale tak odmítne umisťování cookies. Při takovém nastavení eventuálně nebude možné využívat internetové stránky v plném rozsahu.

Google Analytics

Webové stránky společnosti Museumsmanagement Niederösterreich GmbH používají Google Analytics, službu společnosti Google Inc. na analyzování webových stránek. V nasazení jsou cookies, které umožňují analyzovat, jak vy jako uživatel internetovou stránku používáte. Ukládají se například přístupové časy, místo, ze kterého byl přístup proveden a četnost návštěv subjektu údajů. Správci zodpovědní za zpracování dat pro analýzu pomocí Google Analytics používají dodatek „_gat._anonymizeIP“.

Prostřednictvím tohoto dodatku se adresa IP subjektu údajů zkrátí a anonymizuje, pokud přístup pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jak je uvedeno výše, můžete kdykoli odmítnout umisťování cookies. V takovém případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Autorská práva

Veškerý obsah (texty, fotografie, layout, programový kód, obsah databází atd.) jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv použití je možné pouze s výslovným souhlasem.
Platí rakouský zákon o autorském právu (UrhG).

Porušení

V případě porušení autorských práv si vyhrazujeme právo uplatňovat právní prostředky.

Autorské právo na vyobrazení

Autorská práva na obrázky mají příslušné instituce či fotografové, jak je uvedeno v mouseover. Není dovoleno obrazy stahovat a dále používat.

Právní odpovědnost

Za obsah a informace na těchto webových stránkách neneseme právní odpovědnost. Vydavatel webových stránek se neztotožňuje s obsahy externích webových stránek (linků) a nepřebírá za ně odpovědnost. V okamžiku prolinkování k externím webovým stránkám se na těchto nenacházel žádný nezákonný obsah. Není redakčně možné linky průběžně kontrolovat.
Platí právní odpovědnost za linky podle rakouského zákona o elektronickém obchodování (ECG).

Linky

Linky na tuto webovou stránku jsou vítané a až do odvolání nevyžadují výslovný souhlas. Je zakázáno přenášet jednotlivé obsahy nebo stránky do cizích frames.