CS

Naše vize

Společnost Museumsmanagement Niederösterreich GmbH je veřejně prospěšná kulturní organizace, která poskytuje servis muzeím, sbírkám, památníkům, výstavním síním a tematickým stezkám v celém Dolním Rakousku. Je 100% dceřinou společností instituce Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (v německém jazyce). Rozsah činnosti postupně vyplynul z úkolů Zastřešujícího svazu muzejí a sbírek v Dolním Rakousku, založeného v roce 1990, a z kulturně politických cílů spolkové země Dolní Rakousko (v německém jazyce).

Svou činností, odbornou expertizou a bohatými zkušenostmi z praxe přispíváme k pozitivnímu rozvoji muzejních institucí v Dolním Rakousku.

Naše úkoly

Vedeme databázi a archiv o všech muzeích v Dolním Rakousku.
Zaměřujeme se na zlepšování situace v depozitářích významných kulturněhistorických a přírodovědných sbírek.

Podněcujeme vzájemné propojování muzeí a sbírek mezi sebou navzájem a zprostředkováváme kontakty s vědci a profesionálními řemeslníky. Poskytujeme poradenství o odborných otázkách, struktuře, úkolech a provozu muzeí a věnujeme se vývoji pracovních pomůcek pro muzejní praxi.

Vydáváním publikací, příspěvků v časopisech a organizováním akcí jako Muzejní jaro v Dolním Rakousku (v německém jazyce) se snažíme o to, aby jedinečná a nezaměnitelná muzea naší spolkové země vešla do povědomí občanů.  

V oblasti vzdělávání pořádáme sympozia, certifikované kurzy a semináře pro muzejní praxi a kulturní edukaci a také pro obory drobné památky v krajině, regionální a vlastivědné bádání, folkloristika a evropská etnologie.

Cílové skupiny

Jakožto vzdělávací instituce oslovujeme zaměstnance muzeí stejně tak jako všechny, kteří se zajímají o muzejní práci a kulturní edukaci i zájemce o regionální bádání, kulturní artefakty a zacházení se sbírkami, a to bez ohledu na věkovou skupinu.

Jakožto servisní instituce poskytujeme na převážně dobrovolné bázi poradenství pro osoby činné v kulturní oblasti, ale také pro veřejné a soukromé zřizovatele muzeí. Publikum se zájmem o kulturu a média informujeme o specifické situaci a aktivitách v muzejní oblasti.

Jakožto dokumentační instituce vytváříme archiv pro vědu a výzkum i pro budoucí generace. Jsme kontaktním místem pro administrativní orgány spolkové země i pro kulturní instituce v Dolním Rakousku.

Silné stránky

Naše silné stránky jsou komplexní odborné vědomosti, hluboké znalosti vývojových směrů v muzejnictví a dobré propojení v odborných kruzích.

Klademe si nárok nabízet další vzdělávání, které se orientuje na praxi a je střižené na míru pro různé skupiny. Zárukou vysoké úrovně naší rozsáhlé nabídky jsou referenti s přímým vztahem k praxi, kteří se zaměřují na aktuální témata.