EN
MMNÖ, Grafik: Anna Mattes
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Hafnermodel

Hafnermodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Pilzkachel Wölbkachel

Pilzkachel Wölbkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Relief

Relief

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Hafnermodel

Hafnermodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Kachel

Kachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Kachelmodel

Kachelmodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Zierkachel

Zierkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Kachelmodel

Kachelmodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Zierkachel

Zierkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Friesmodel

Friesmodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Zierziegel

Zierziegel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Gesimskachel

Gesimskachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Pilzkachel Wölbkachel

Pilzkachel Wölbkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Negativform

Negativform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Foto

Foto

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Foto
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Fotoapparat

Fotoapparat

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Reliefkachel

Reliefkachel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Friesmodel

Friesmodel

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Gußform

Gußform

Kaiser Franz Josef Museum Baden
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details
Andachtsbild

Andachtsbild

Kaiser Franz Josef Museum Baden | Bildwerke
Details